top of page
 • Wat is de raad van mede-eigendom? (art. 577-8/1 van het Burgerlijk Wetboek)
  Hij moet worden opgericht door de 1ste algemene vergadering in geval een gebouw of groep van gebouwen meer dan 20 kavels (zonder garages, kelders en parkeerplaatsen) telt. Zijn er minder dan 20 kavels, dan is de oprichting ervan niet verplicht. Zijn voornaamste taak is controle uitoefenen op de syndicus. De leden ervan zijn titularissen van een zakelijk recht die stemrecht hebben in de algemene vergadering. Voor elk lid afzonderlijk wordt over de aanstelling beslist met volstrekte meerderheid. Hun mandaat loopt tot de volgende algemene vergadering. De raad van mede-eigendom kan kennis nemen van alle stukken die verband houden met het beheer van de mede-eigendom, indien de algemene vergadering ermee akkoord gaat kunnen ze ook nog andere opdrachten krijgen. Als hij een opdracht krijgt van de algemene vergadering geldt die slechts voor een jaar.
 • Wat is en rekencommissaris of het college van commissarissen van de rekeningen (art. 577-8/2 van het Burgerlijk Wetboek)?
  Hij/zij wordt door de algemene vergadering jaarlijks aangeduid en controleert de rekeningen van de vereniging van mede-eigenaars. Zijn bevoegdheden zijn vastgelegd in het reglement van interne orde. De commissaris van de rekeningen kan een mede-eigenaar zijn, maar vaak is het een professioneel (accountant, bedrijfsrevisor). In geval het om een professioneel gaat worden de kosten die dat meebrengt betaald door de vereniging van mede-eigenaars
 • Het vermogen/bezittingen van de vereniging van mede-eigendom.
  Een VME kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen die nodig zijn om haar doel te verwezenlijken. Dit vermogen bestaat doorgaans uit een werkkapitaal en een reservekapitaal.
 • Wat is een deelvereniging?
  De basisakte kan bepalen dat er een of meer deelverenigingen worden opgericht voor de kavels van een of meer gebouwen van de groep van gebouwen. Indien in een gebouw een fysieke scheiding in duidelijk te onderscheiden onderdelen aanwezig is kunnen deelverenigingen worden opgericht voor de kavels van een of meer van de onderdelen (art. 577-3, vierde lid, Burgerlijk Wetboek) De deelverenigingen beschikken over rechtspersoonlijkheid vanaf het ogenblik dat de hoofdvereniging waarvan zij afhankelijk zijn rechtspersoonlijkheid heeft (art. 577-5, § 2, Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd door de wet van 18 juni 2018).
 • Wat is een vereniging van mede-eigenaars
  Cfr.: art. 577-5 van het Burgerlijk Wetboek De vereniging van mede-eigenaars ontstaat van zodra er onverdeeldheid is en alle mede-eigenaars maken er automatisch deel van uit. Haar doel bestaat louter uit het beheer van het gebouw of van de groep van gebouwen. Ze verkrijgt rechtspersoonlijk als aan twee vereisten is voldaan : 1) er moet onverdeeldheid zijn ontstaan doordat tenminste één kavel werd overgedragen of toegekend en; 2) de basisakte en het reglement van mede-eigendom moeten ingeschreven zijn in het hypotheekkantoor. De vereniging van mede-eigenaars wordt ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen en krijgt aldus een ondernemingsnummer, dit nummer dient vermeld te worden op elk document uitgaande van de vereniging van mede-eigenaars. De vereniging van mede-eigenaars draagt de benaming ‘Vereniging van mede-eigenaars’ gevolgd door de vermelding van de zetel en ligging van het gebouw. De vereniging van mede-eigenaars oefent haar taken uit gedurende de algemene vergaderingen alwaar de beslissingen worden genomen. De beslissingen worden uitgevoerd door de syndicus die het orgaan is van de vereniging van mede-eigenaars.
 • Wat als een mede-eigenaar niet betaald en achterstal heeft?
  In het reglement van mede-eigendom staan de bedingen en sancties vermeld in geval van niet betaling. Bovendien werd de hypotheekwet in die zin aangepast dat de vereniging van mede-eigenaars een voorrecht geniet op een kavel die verkocht werd en waarvan de kosten en lasten door de eigenaar niet werden betaald (art. 27, 7°, hypotheekwet van 16/12/1851, gewijzigd door de wet van 18 juni 2018). Bij het verlijden van een authentieke overdrachtsakte vordert de instrumenterende notaris de achterstallen die door de uittredende mede-eigenaar verschuldigd zijn terug. Hij betaalt eerst de bevoorrechte, de hypothecaire of de schuldeisers die hem op de hoogte hebben gebracht van een derdenbeslag of van een overdracht van schuldvordering
 • Wat zijn de privatieve delen en de gemeenschappelijke delen?
  Cfr.: art. 577-3 en 577-4 van het Burgerlijk Wetboek De private delen zijn de zelfstandige hoofdzaak en de gemeenschappelijke delen zijn de bijzaak. In de gedwongen mede-eigendom zijn gemeenschappelijke delen niet vatbaar voor verdeling, het aandeel in de gemeenschappelijke delen kan niet zonder de hoofdzaak worden overgedragen, noch kan er beslag worden opgelegd (art. 577, § 9, tweede lid, Burgerlijk Wetboek). Bij de oprichting van een dergelijk gebouw moet dus een splitsing plaatsgrijpen van het onroerend goed, zo niet is er sprake van onverdeeldheid. Door die opsplitsing ontstaan privatieve kavels en gemene delen. Zodoende moet de gedwongen mede-eigendom ook juridisch worden gesplitst. Daarom moeten statuten van het gebouw worden opgemaakt. Deze statuten bevatten de basisakte en het reglement van interne orde.
 • Ik ben een nieuwe eigenaar en mijn gegevens zijn nog niet geregistreerd
  Uw notaris (koper) bezorgt ons de informatie over de verkoop per aangetekende brief, zodat wij u als nieuwe eigenaar kunnen registreren. Dit kan een paar weken duren. Om uw registratie te versnellen kan u alvast de infofiche (onderaan) invullen en samen met de gegevens van uw notaris doorsturen naar contact@trentimmo.be .
 • Ik ben nieuwe eigenaar in de vereniging van mede-eigendom
  Proficiat met de aankoop van uw pand en van harte welkom in de gemeenschap van mede-eigendom. Nadat uw gegevens zijn geregistreerd ontvangt u enkele belangrijke documenten van ons. Eerst en vooral ontvangt u de informatie over het eenmalig vast werkingskapitaal en eventuele terugkerende provisies met de overschrijvingsgegevens. Daarnaast ontvangt u een verificatiecode voor het eigenaarsportaal. Opgelet: deze code is slechts beperkt geldig. Via dit portaal kan u al onze communicatie, afrekeningen en de belangrijkste documenten van het gebouw raadplegen. Via onze FAQ (veelgestelde vragen) vindt u antwoorden op de meest voorkomende vragen van andere mede-eigenaars.
 • Ik beheer een pand voor iemand anders (e.g. familie)
  De eigenaar dient het lastgeving-formulier in te vullen en te bezorgen aan contact@trentimmo.be Dit formulier geeft het volmacht voor het ontvangen van onze communicatie en het bijwonen van algemene vergaderingen.
 • Ik kan niet aanwezig zijn op de algemene vergadering
  Kan u niet aanwezig zijn op een algemene vergadering? Dan kan u zich laten vertegenwoordigen met onderstaand volmachtformulier. Indien er te weinig aanwezigheden zijn (in quotiteiten en aantal eigenaars) zal er een tweede algemene vergadering ingepland worden. Op de tweede vergadering geldt geen aanwezigheidsquorum.
 • Informatie over de gaspremie gemeenschappelijke installatie VME
  Hoeveel bedraagt de gaspremie? 270 euro voor november en december 2022 (basispakket 1) 405 euro voor januari, februari en maart 2023 (basispakket 2 - nog niet beschikbaar) Wie heeft recht op de gaspremie basispakket 1? Bewoners met een gemeenschappelijke CV-installatie van de VME met Of: een variabel gascontract op datum 30/9/2021 Of: een vast gascontract dat vernieuwd werd tussen 30/9/21-30/9/22 Klik hier voor meer informatie of bel 0800 120 33. Hoe vraag ik de premie aan voor de gemeenschappelijke CV-installatie? OPGELET: Deadline 30 april 2023 STAP 1 Surf naar de website basispakket.economie.fgov.be/login en meld u aan. Scroll naar onder en klik op "Nieuwe aanvraag collectief gas". STAP 2: Vul het aanvraagformulier in. U kan de KBO-nummer van de VME opzoeken via kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekadresform.html Indien u niet kan aanmelden op de overheidswebsite kan u het aanvraagformulier downloaden via volgende link: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/aanvraag-premie-basispakket-gas-elektriciteit-bp1.pdf
 • Openstaande saldo raadplegen
  Via de tab "financieel">"Eigenaar" kan u uw saldo raadplegen. Hier ziet u een tabel met een overzicht van credits (inkomende betalingen) en debets (te betalen) met het eindsaldo. Opgelet: betalingen dat nog niet verwerkt zijn door de boekhouding zijn niet zichtbaar in dit overzicht. Betaal telkens met de juiste overschrijvingsmededeling en binnen de vervaldatum. Dan worden uw betalingen na enkele dagen automatisch verwerkt. Documenten raadplegen? Via de tab "briefwisseling" kan u afrekeningen en provisies raadplegen.
 • Hoe kan ik facturen raadplegen?
  Vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk om facturen te raadplegen in het eigenaarsportaal onder het menu "financieel">"Facturen". De facturen komen automatisch online te staan wanneer wij ze ontvangen. Opgelet: Deze functie is niet voor iedereen beschikbaar. Enkel de rekencommissaris heeft toegang, tenzij anders overeengekomen op de algemene vergadering. Bovenaan in het overzicht kan er gefilterd worden op factuurnummer en periode. U kan de bijhorende factuur openen door op de bijlage te klikken.
 • Hoe kan ik mijn afrekening raadplegen?
  syndixis.trentimmo.be Via de tab "briefwisseling" in het menu kan u al de door u ontvangen communicatie uit het verleden raadplegen en downloaden. Hier kan u onder andere afrekeningen en verslagen downloaden.
 • Wat is het werkingskapitaal en het eenmalig vast werkingskapitaal?
  Werkingskapitaal Dit is de som van de voorschotten die betaald zijn door de mede-eigenaars als voorziening voor de periodieke kosten (vb. kosten voor de conciërge, verwarmings- en verlichtingskosten in de hall). E.g.: maandelijkse provisies werkkapitaal. Deze voorschotten worden in mindering gebracht van uw afrekening. Eenmalig vast werkingskapitaal Vast werkkapitaal wordt niet teruggegeven op de afrekening en blijft na opvraging op de zichtrekening van de VME staan. Dit werkkapitaal wordt teruggegeven bij verkoop van eigendommen aan de verkoper en wordt opgevraagd bij de nieuwe eigenaar. U vindt uw aandeel in het werkings- en reservekapitaal onderaan op uw afrekening:
 • Wat is reservekapitaal?
  Reservekapitaal Een VME kan op een algemene vergadering beslissen om reservekapitaal op te vragen voor het dekken van niet-periodieke uitgaven (vb. vernieuwing van de liftkoker, vernieuwing van het dak, van de centrale verwarming). Dit geld wordt vaak op een aparte spaarrekening gezet. Bij de verkoop van een pand zal het reservekapitaal worden overgedragen naar de nieuwe eigenaar en ontvangt de verkoper zijn bedrag in reservekapitaal niet terug. De vereniging van mede-eigenaars moet een reservekapitaal aanleggen dat minstens 5 % van het totaal van de gewone gemeenschappelijke lasten moet bedragen, dit moet gebeuren ten laatste na afloop van 5 jaar na datum van de voorlopige oplevering van de gemene delen. Ze kan met een 4/5de meerderheid afzien van de oprichting van een dergelijk reservefonds. Er moet een afzonderlijke rekening op de naam van de vereniging van mede-eigenaars worden geopend voor het werkkapitaal en voor het reservekapitaal. U vindt uw aandeel in het werkings- en reservekapitaal onderaan op uw afrekening:
 • (eerste keer) inloggen op het eigenaarsportaal
  Heeft u nog geen account? 1) Stuur een mail naar contact@trentimmo.be om een verificatiecode aan te vragen voor de website. Vermeld uw naam, het adres van de VME en uw eigendom(men). Opgelet: de activatiecode is slechts 5 dagen geldig. 2) Ga naar syndixis.trentimmo.be/welcome en vul uw verificatiecode in om een account aan te maken. Het is aangeraden om Google Chrome als browser te gebruiken. Heeft u al een account? Surf naar syndixis.trentimmo.be om aan te melden op het eigenaarsportaal. U kan op wachtwoord vergeten klikken, om een nieuw wachtwoord in te stellen. Heeft u problemen met inloggen?
 • Ik kan niet inloggen
  Indien er een probleem is met de website kan u best enkele dagen later opnieuw proberen. Onderaan een lijst van de meest voorkomende fouten. 1) Waarschuwing De firewall heeft uw IP-adres tijdelijk geblokkeerd. Gelieve de volgende dag opnieuw proberen aan te melden. 2) De webpagina laadt / werkt niet Probeer een andere browser te gebruiken. Bij voorkeur Google Chrome: 3) E-mailadres vergeten Stuur een mail naar contact@trentimmo.be
 • Meldingen raadplegen / aanmaken
  Met de functie "meldingen" kan u nieuwe problemen rapporteren, actuele meldingen opvolgen en de historiek van meldingen raadplegen. Klik op “Meldingen” links in het navigatiemenu. a) Actueel Open dit menu om actuele meldingen te raadplegen. Zo bent u steeds op de hoogte van de meldingen binnen uw gebouw(en). b) Historiek Open dit menu om de historiek van meldingen te raadplegen. c) Rapporteren Vul het formulier in en rapporteer een nieuwe melding. - Beschrijf het probleem - Upload foto’s of andere bestanden U kan de melding verder opvolgen via tab a) actueel.
 • Hoe kan ik de gegevens van mede-eigenaars raadplegen?
  Via de tab "Mede-eigenaars", links in het menu, kan u de gegevens van mede-eigenaars in de VME raadplegen.
 • Hoe registreer ik een huurder? Wie kan deze gegevens zien?
  Via de tab "huurders" kan u gegevens van uw huurders toevoegen en aanpassen. Deze gegevens zijn niet zichtbaar voor andere eigenaars.
 • Hoe kan ik facturen raadplegen?
  Vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk om facturen online te raadplegen. Deze komen automatisch online te staan wanneer wij ze ontvangen. Opgelet: Deze functie is niet voor iedereen beschikbaar. Enkel de rekencommissaris heeft toegang, tenzij anders overeengekomen op de algemene vergadering. Er kan gefilterd worden op factuurnummer en periode. U kan de bijhorende factuur openen door op de bijlage te klikken.
 • Hoe kan ik een afrekening, verslag, ... downloaden / raadplegen?
  Via de tab "briefwisseling" in het menu kan u al de door u ontvangen communicatie uit het verleden raadplegen en downloaden. Hier kan u onder andere afrekeningen en verslagen downloaden.
 • Hoe kan ik attesten, basisakte, offertes, EPC, ... raadplegen/downloaden?
  Onder de tab "Documenten">"Gebouw" in het menu kan u de belangrijkste documenten raadplegen/downloaden. Hier kan u documenten terugvinden zoals: - EPC gemeenschappelijke delen - Verslagen vergaderingen - Offertes - Basisakte gebouw - Attesten (e.g. keuring lift)
 • Hoe kan ik mijn gegevens aanpassen/vervolledigen?
  Onder de tab "instellingen"> "Mijn gegevens" kan u uw gegevens aanpassen/vervolledigen. E.g.: adreswijziging, nieuwe nummer, nieuw mailadres, ...
 • Openstaande saldo raadplegen
  Via de tab "financieel">"Eigenaar" kan u uw saldo raadplegen. Hier ziet u een tabel met een overzicht van credits (inkomende betalingen) en debets (te betalen) met het eindsaldo. Opgelet: betalingen dat nog niet verwerkt zijn door de boekhouding zijn niet zichtbaar in dit overzicht. Betaal telkens met de juiste overschrijvingsmededeling en binnen de vervaldatum. Dan worden uw betalingen na enkele dagen automatisch verwerkt. Documenten raadplegen? Via de tab "briefwisseling" kan u afrekeningen en provisies raadplegen.
bottom of page