top of page
 • Wat is een ‘Vereniging van Mede-Eigenaars’ (VME)?
  De vereniging van mede-eigenaars – of VME – is een rechtspersoon waarin alle individuele mede-eigenaars van een bepaald gebouw of groep van gebouwen automatisch verenigd zijn en vertegenwoordigd worden. De enige toegelaten activiteit – en daardoor ook meteen het doel van de VME – is het beheer en het behoud van dit gebouw of deze groep van gebouwen. Deze VME ontstaat in principe automatisch van zodra er twee of meer onderscheiden eigenaars van panden in het gebouw zijn en er bijgevolg sprake is van een mede-eigendom waarop het Appartementsrecht van toepassing is. Van bovengenoemde regel kan evenwel afgeweken worden in die gevallen waarin de aard van het gebouw of de groep van gebouwen dit rechtvaardigt en mits de goedkeuring van alle mede-eigenaars. Indien er dus sprake is van een gebouw met een te verwaarlozen aantal gemeenschappelijke delen, kunnen de mede-eigenaars beslissen dat de dwingende regels van het Appartementsrecht niet spelen, zodat ook geen VME dient te worden opgericht. meer info Cfr.: art. 577-5 van het Burgerlijk Wetboek
 • Wat is de raad van mede-eigendom (RvM)?
  De algemene vergadering kan naast de syndicus ook een raad van mede-eigendom aanstellen. De raad van mede-eigendom is verplicht voor een mede-eigendom vanaf 20 kavels (exclusief kelders, garages en parkeerplaatsen) en is het orgaan dat toeziet op de juiste uitvoering door de syndicus van zijn opdrachten. De raad van mede-eigendom bestaat eveneens uit mede-eigenaars, waarvan één als voorzitter wordt aangeduid. Daarin zetelen enkele mede-eigenaars die erop toezien dat de syndicus zijn taken naar behoren uitoefent. De raad van mede-eigendom kan kennis nemen van alle stukken die verband houden met het beheer van de mede-eigendom. Indien de algemene vergadering ermee instemt kan de RvM ook andere opdrachten krijgen. De algemene vergadering beslist bij volstrekte meerderheid over de benoeming van de leden van de raad van mede-eigendom, zulks voor elk lid afzonderlijk. Het mandaat van de leden van de raad van mede-eigendom loopt tot de volgende gewone algemene vergadering en is hernieuwbaar. De syndicus kan alvast geen lid zijn van de raad van mede-eigendom, ook niet wanneer hij zelf mede-eigenaar is binnen de VME. Zijn er minder dan 20 kavels, dan is de oprichting ervan niet verplicht.
 • Wat is en rekencommissaris of het college van commissarissen van de rekeningen (art. 577-8/2 van het Burgerlijk Wetboek)?
  Hij/zij wordt door de algemene vergadering jaarlijks aangeduid en controleert de rekeningen van de vereniging van mede-eigenaars. Zijn bevoegdheden zijn vastgelegd in het reglement van interne orde. De commissaris van de rekeningen kan een mede-eigenaar zijn, maar vaak is het een professioneel (accountant, bedrijfsrevisor). In geval het om een professioneel gaat worden de kosten die dat meebrengt betaald door de vereniging van mede-eigenaars
 • Het vermogen/bezittingen van de vereniging van mede-eigendom.
  Een VME kan geen ander vermogen hebben dan de roerende goederen die nodig zijn om haar doel te verwezenlijken. Dit vermogen bestaat doorgaans uit een werkkapitaal en een reservekapitaal.
 • Wat als een mede-eigenaar niet betaald en achterstal heeft?
  In het reglement van mede-eigendom staan de bedingen en sancties vermeld in geval van niet betaling. Bovendien werd de hypotheekwet in die zin aangepast dat de vereniging van mede-eigenaars een voorrecht geniet op een kavel die verkocht werd en waarvan de kosten en lasten door de eigenaar niet werden betaald (art. 27, 7°, hypotheekwet van 16/12/1851, gewijzigd door de wet van 18 juni 2018). Bij het verlijden van een authentieke overdrachtsakte vordert de instrumenterende notaris de achterstallen die door de uittredende mede-eigenaar verschuldigd zijn terug. Hij betaalt eerst de bevoorrechte, de hypothecaire of de schuldeisers die hem op de hoogte hebben gebracht van een derdenbeslag of van een overdracht van schuldvordering
 • Wat is de 'basisakte'
  De basisakte wordt opgesteld door de notaris en beschrijft het onroerend geheel van de privatieve en gemeenschappelijke ruimtes, alsook de bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke delen (de gangen, muren, trappen, de lift, het dak...) dat aan ieder privatief deel is verbonden. Ze bepaalt ook het aandeel (quotiteit) dat elk privatief heeft in de gemeenschappelijke delen. Dit aandeel wordt berekend op basis van een verslag van een landmeter en houdt rekening met onder andere de netto-vloeroppervlakte, de bestemming en de ligging van het privatief. De basisakte kan gewijzigd worden maar uitsluitend bij authentieke akte. Elke wijziging dient voorafgaandelijk goedgekeurd te worden door de algemene vergadering volgens de bij wet vereiste meerderheid of door een beslissing van de vrederechter op verzoek van één van de mede-eigenaars. Wanneer u een appartement koopt, is het uitermate belangrijk om de statuten van het appartementsgebouw goed na te lezen. De basisakte en het reglement van mede-eigendom bevatten immers belangrijke informatie, zoals het aantal aandelen (quotiteiten) dat aan uw appartement is verbonden. De quotiteiten bepalen zowel uw stemgewicht als uw aandeel in de gemeenschappelijke kosten. Ook het reglement van interne orde (RIO) is een essentieel document. Daarin staan de leefregels die binnen het gebouw van toepassing zijn.
 • Welke informatie bevat een basisakte?
  De basisakte bevat de beschrijving van de eigendom met de gemeenschappelijke en privatieve delen. Een basisakte moet in de vorm van een notariële akte opgesteld worden. Die akte regelt voornamelijk de eigendomsrechten van de mede-eigenaars, het “zakelijk” aspect. Elke privatieve eenheid (dus elke mede-eigenaar) heeft een bepaald aandeel in de gemeenschappelijke delen. Het aandeel wordt uitgedrukt in duizendsten (of tienduizendsten) en wordt bepaald op basis van de waarde van elke kavel. In de basisakte moet eveneens een gemotiveerd verslag van een notaris, een landmeter- een architect of een makelaar worden opgenomen. Daarin wordt rekening gehouden met de ligging, de bestemming en de netto-vloeroppervlakte van de privatieve gedeelten.
 • Wat zijn de privatieve delen en de gemeenschappelijke delen?
  Cfr.: art. 577-3 en 577-4 van het Burgerlijk Wetboek De private delen zijn de zelfstandige hoofdzaak en de gemeenschappelijke delen zijn de bijzaak. In de gedwongen mede-eigendom zijn gemeenschappelijke delen niet vatbaar voor verdeling, het aandeel in de gemeenschappelijke delen kan niet zonder de hoofdzaak worden overgedragen, noch kan er beslag worden opgelegd (art. 577, § 9, tweede lid, Burgerlijk Wetboek). Bij de oprichting van een dergelijk gebouw moet dus een splitsing plaatsgrijpen van het onroerend goed, zo niet is er sprake van onverdeeldheid. Door die opsplitsing ontstaan privatieve kavels en gemene delen. Zodoende moet de gedwongen mede-eigendom ook juridisch worden gesplitst. Daarom moeten statuten van het gebouw worden opgemaakt. Deze statuten bevatten de basisakte en het reglement van interne orde.
 • Ik ben nieuwe eigenaar in de vereniging van mede-eigendom
  Proficiat met de aankoop van uw pand en van harte welkom in de gemeenschap van mede-eigendom. Nadat uw gegevens zijn geregistreerd ontvangt u enkele belangrijke documenten van ons. Eerst en vooral ontvangt u de informatie over het eenmalig vast werkingskapitaal en eventuele terugkerende provisies met de overschrijvingsgegevens. Daarnaast ontvangt u een verificatiecode voor het eigenaarsportaal. Opgelet: deze code is slechts beperkt geldig. Via dit portaal kan u al onze communicatie, afrekeningen en de belangrijkste documenten van het gebouw raadplegen. Via onze FAQ (veelgestelde vragen) vindt u antwoorden op de meest voorkomende vragen van andere mede-eigenaars.
 • Ik beheer een pand voor iemand anders (e.g. familie)
  De eigenaar dient het lastgeving-formulier in te vullen en te bezorgen aan contact@trentimmo.be Dit formulier geeft het volmacht voor het ontvangen van onze communicatie en het bijwonen van algemene vergaderingen.
 • Informatie over de gaspremie gemeenschappelijke installatie VME
  Hoeveel bedraagt de gaspremie? 270 euro voor november en december 2022 (basispakket 1) 405 euro voor januari, februari en maart 2023 (basispakket 2 - nog niet beschikbaar) Wie heeft recht op de gaspremie basispakket 1? Bewoners met een gemeenschappelijke CV-installatie van de VME met Of: een variabel gascontract op datum 30/9/2021 Of: een vast gascontract dat vernieuwd werd tussen 30/9/21-30/9/22 Klik hier voor meer informatie of bel 0800 120 33. Hoe vraag ik de premie aan voor de gemeenschappelijke CV-installatie? OPGELET: Deadline 30 april 2023 STAP 1 Surf naar de website basispakket.economie.fgov.be/login en meld u aan. Scroll naar onder en klik op "Nieuwe aanvraag collectief gas". STAP 2: Vul het aanvraagformulier in. U kan de KBO-nummer van de VME opzoeken via kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekadresform.html Indien u niet kan aanmelden op de overheidswebsite kan u het aanvraagformulier downloaden via volgende link: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/aanvraag-premie-basispakket-gas-elektriciteit-bp1.pdf
 • Wat is een deelvereniging?
  De basisakte kan bepalen dat er een of meer deelverenigingen worden opgericht voor de kavels van een of meer gebouwen van de groep van gebouwen. Indien in een gebouw een fysieke scheiding in duidelijk te onderscheiden onderdelen aanwezig is kunnen deelverenigingen worden opgericht voor de kavels van een of meer van de onderdelen (art. 577-3, vierde lid, Burgerlijk Wetboek) De deelverenigingen beschikken over rechtspersoonlijkheid vanaf het ogenblik dat de hoofdvereniging waarvan zij afhankelijk zijn rechtspersoonlijkheid heeft (art. 577-5, § 2, Burgerlijk Wetboek, zoals gewijzigd door de wet van 18 juni 2018).
 • De algemene vergadering van mede-eigendom
  Een Algemene Vergadering (AV) is een bijeenkomst waar alle mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De gewone of statutaire Algemene Vergadering wordt jaarlijks gehouden op een datum dat werd vastgelegd in de basisakte, of die bepaald werd ingevolge een beslissing van een (vorige) Algemene Vergadering, waarin wordt gestemd over de beslissingen die nodig zijn voor het goed functioneren van het mede-eigendom. Een Bijzondere Algemene Vergadering mag op elk ogenblik worden samengeroepen door de syndicus of op vraag van mede-eigenaars. De AV kan rechtsgeldig stemmen van zodra de dubbele meerderheid bereikt is : dit betekent dat zowel een meerderheid van de aanwezigen én een meerderheid van de quotiteiten aanwezig of vertegenwoordigd zijn
 • U kan niet aanwezig zijn op de algemene vergadering
  Wanneer je niet aanwezig kan zijn op de Algemene Vergadering, dan kan je jezelf laten vertegenwoordigen door een andere mede-eigenaar, je huurder, een familielid of een vriend. Hiervoor is een geschreven volmacht vereist. De enige persoon aan wie je geen volmacht kan geven, is de syndicus. Indien er te weinig aanwezigheden zijn (in quotiteiten en aantal eigenaars) zal er een tweede algemene vergadering ingepland worden. Op de tweede vergadering geldt geen aanwezigheidsquorum.
 • Wat is het werkingskapitaal en het eenmalig vast werkingskapitaal?
  Werkingskapitaal Dit is de som van de voorschotten die betaald zijn door de mede-eigenaars als voorziening voor de periodieke kosten (vb. kosten voor de conciërge, verwarmings- en verlichtingskosten in de hall). E.g.: maandelijkse provisies werkkapitaal. Deze voorschotten worden in mindering gebracht van uw afrekening. Eenmalig vast werkingskapitaal Vast werkkapitaal wordt niet teruggegeven op de afrekening en blijft na opvraging op de zichtrekening van de VME staan. Dit werkkapitaal wordt teruggegeven bij verkoop van eigendommen aan de verkoper en wordt opgevraagd bij de nieuwe eigenaar. U vindt uw aandeel in het werkings- en reservekapitaal onderaan op uw afrekening:
 • Wat is reservekapitaal?
  Reservekapitaal Een VME kan op een algemene vergadering beslissen om reservekapitaal op te vragen voor het dekken van niet-periodieke uitgaven (vb. vernieuwing van de liftkoker, vernieuwing van het dak, van de centrale verwarming). Dit geld wordt vaak op een aparte spaarrekening gezet. Bij de verkoop van een pand zal het reservekapitaal worden overgedragen naar de nieuwe eigenaar en ontvangt de verkoper zijn bedrag in reservekapitaal niet terug. De vereniging van mede-eigenaars moet een reservekapitaal aanleggen dat minstens 5 % van het totaal van de gewone gemeenschappelijke lasten moet bedragen, dit moet gebeuren ten laatste na afloop van 5 jaar na datum van de voorlopige oplevering van de gemene delen. Ze kan met een 4/5de meerderheid afzien van de oprichting van een dergelijk reservefonds. Er moet een afzonderlijke rekening op de naam van de vereniging van mede-eigenaars worden geopend voor het werkkapitaal en voor het reservekapitaal. U vindt uw aandeel in het werkings- en reservekapitaal onderaan op uw afrekening:
 • Hoe kan ik facturen raadplegen?
  Vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk om facturen te raadplegen in het eigenaarsportaal onder het menu "financieel">"Facturen". De facturen komen automatisch online te staan wanneer wij ze ontvangen. Opgelet: Deze functie is niet voor iedereen beschikbaar. Enkel de rekencommissaris heeft toegang, tenzij anders overeengekomen op de algemene vergadering. Bovenaan in het overzicht kan er gefilterd worden op factuurnummer en periode. U kan de bijhorende factuur openen door op de bijlage te klikken.
 • Openstaande saldo raadplegen
  Via de tab "financieel">"Eigenaar" kan u uw saldo raadplegen. Hier ziet u een tabel met een overzicht van credits (inkomende betalingen) en debets (te betalen) met het eindsaldo. Opgelet: betalingen dat nog niet verwerkt zijn door de boekhouding zijn niet zichtbaar in dit overzicht. Betaal telkens met de juiste overschrijvingsmededeling en binnen de vervaldatum. Dan worden uw betalingen na enkele dagen automatisch verwerkt. Documenten raadplegen? Via de tab "briefwisseling" kan u afrekeningen en provisies raadplegen.
 • Ik ben een nieuwe eigenaar en mijn gegevens zijn nog niet geregistreerd
  Wanneer de verkoop rond is, dus na de ondertekening van de authentieke akte, moet de notaris de syndicus binnen dertig dagen na de ondertekening hiervan op de hoogte brengen. Hij zendt ons (per aangetekend schrijven) een certificaat van eigendomsoverdracht en deelt de datum van de akte mee, de identificatie van het betrokken perceel en de identiteit en het adres van de koper, alsmede de identiteit van de gevolmachtigde in geval van onverdeeldheid van de eigendom. Van zodra dit door ons wordt ontvangen kunnen wij u als nieuwe eigenaar registreren. Om uw registratie te versnellen kan u alvast de infofiche (onderaan) invullen en samen met de gegevens van uw notaris en doorsturen naar contact@trentimmo.be.
 • (eerste keer) inloggen op het eigenaarsportaal
  Heeft u nog geen account? 1) Stuur een mail naar contact@trentimmo.be om een verificatiecode aan te vragen voor de website. Vermeld uw naam, het adres van de VME en uw eigendom(men). Opgelet: de activatiecode is slechts 5 dagen geldig. 2) Ga naar webpagina syndixis.trentimmo.be/welcome en vul hier uw verificatiecode in. Met de juiste verificatiecode zal het systeem voor u een nieuwe account aanmaken. Wij raden aan om als browser Google Chrome te gebruiken. U heeft reeds een account maar kan niet inloggen? Ga naar de pagina syndixis.trentimmo.be om uzelf aan te melden via het eigenaarsportaal. U klikt op "wachtwoord vergeten", om zo een nieuw wachtwoord in te stellen. Heeft u problemen met inloggen?
 • Ik kan niet inloggen
  Indien er een probleem is met de website kan u best enkele dagen later opnieuw proberen. Onderaan een lijst van de meest voorkomende fouten. 1) Waarschuwing De firewall heeft uw IP-adres tijdelijk geblokkeerd. Gelieve de volgende dag opnieuw proberen aan te melden. 2) De webpagina laadt / werkt niet Probeer een andere browser te gebruiken. Bij voorkeur Google Chrome: 3) E-mailadres vergeten Stuur een mail naar contact@trentimmo.be
 • Hoe kan ik de gegevens van mede-eigenaars raadplegen?
  Via de tab "Mede-eigenaars", links in het menu, kan u de gegevens van mede-eigenaars in de VME raadplegen.
 • Meldingen raadplegen / aanmaken
  Met de functie "meldingen" kan u nieuwe problemen rapporteren, actuele meldingen opvolgen en de historiek van meldingen raadplegen. Klik op “Meldingen” links in het navigatiemenu. a) Actueel Open dit menu om actuele meldingen te raadplegen. Zo bent u steeds op de hoogte van de meldingen binnen uw gebouw(en). b) Historiek Open dit menu om de historiek van meldingen te raadplegen. c) Rapporteren Vul het formulier in en rapporteer een nieuwe melding. - Beschrijf het probleem - Upload foto’s of andere bestanden U kan de melding verder opvolgen via tab a) actueel.
 • Hoe kan ik mijn afrekening raadplegen?
  syndixis.trentimmo.be Via de tab "briefwisseling" in het menu kan u al de door u ontvangen communicatie uit het verleden raadplegen en downloaden. Hier kan u onder andere afrekeningen en verslagen downloaden.
 • Hoe registreer ik een huurder? Wie kan deze gegevens zien?
  Via de tab "huurders" kan u gegevens van uw huurders toevoegen en aanpassen. Deze gegevens zijn niet zichtbaar voor andere eigenaars.
 • Hoe kan ik facturen raadplegen?
  Vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk om facturen online te raadplegen. Deze komen automatisch online te staan wanneer wij ze ontvangen. Opgelet: Deze functie is niet voor iedereen beschikbaar. Enkel de rekencommissaris heeft toegang, tenzij anders overeengekomen op de algemene vergadering. Er kan gefilterd worden op factuurnummer en periode. U kan de bijhorende factuur openen door op de bijlage te klikken.
 • Hoe kan ik een afrekening, verslag, ... downloaden / raadplegen?
  Via de tab "briefwisseling" in het menu kan u al de door u ontvangen communicatie uit het verleden raadplegen en downloaden. Hier kan u onder andere afrekeningen en verslagen downloaden.
 • Hoe kan ik attesten, basisakte, offertes, EPC, ... raadplegen/downloaden?
  Onder de tab "Documenten">"Gebouw" in het menu kan u de belangrijkste documenten raadplegen/downloaden. Hier kan u documenten terugvinden zoals: - EPC gemeenschappelijke delen - Verslagen vergaderingen - Offertes - Basisakte gebouw - Attesten (e.g. keuring lift)
 • Hoe kan ik mijn gegevens aanpassen/vervolledigen?
  Onder de tab "instellingen"> "Mijn gegevens" kan u uw gegevens aanpassen/vervolledigen. E.g.: adreswijziging, nieuwe nummer, nieuw mailadres, ...
 • Mijn openstaande saldo raadplegen
  Via de tab "financieel">"Eigenaar" kan u uw saldo raadplegen. Hier ziet u een tabel met een overzicht van credits (inkomende betalingen) en debets (te betalen) met het eindsaldo. Opgelet: betalingen dat nog niet verwerkt zijn door de boekhouding zijn niet zichtbaar in dit overzicht. Betaal telkens met de juiste overschrijvingsmededeling en binnen de vervaldatum. Dan worden uw betalingen na enkele dagen automatisch verwerkt. Documenten raadplegen? Via de tab "briefwisseling" kan u afrekeningen en provisies raadplegen.
 • Wat is de rol van een syndicus in een mede-eigendom
  Als een gebouw bestaat uit twee of meer appartementen die eigendom zijn van verschillende personen, zijn de mede-eigenaars wettelijk verplicht om een syndicus aan te stellen. De syndicus is de persoon die instaat voor het beheer van de gemeenschappelijke delen in een appartementsgebouw: technisch beheer: de syndicus zorgt voor de onderhouds- en herstellingswerken. administratief beheer: de syndicus roept de algemene vergadering van mede-eigenaars samen en voert alle beslissingen van de algemene vergadering uit. financieel beheer: de syndicus beheert de inkomsten en de uitgaven en betaalt de facturen. De syndicus treedt ook op als wettelijke vertegenwoordiger van de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME). De VME is een rechtspersoon naar privaat recht.
bottom of page