top of page
PRIVACYBELEID

In overeenkomst met de Europese GDPR regelgeving

De firma True Real Estate Negotiation Team, met maatschappelijke zetel te 2600 Berchem, Elisabethlaan 108 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0881.416.432, hierna “TRENT IMMO”, neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig.


Wij stellen alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens veilig aan ons kunt toevertrouwen. Ook staat Trent Immo in voor de privacy van de eigenaars wat betreft de publicatie van documenten verbonden aan vastgoed te koop/huur op de website. Wij gaan steeds op een verantwoorde en discrete manier om met persoonsgegevens en werden passende maatregelen genomen om verlies, wijzigingen, toegang door onbevoegden en/of elke andere onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens te vermijden.

De werknemers van Trent Immo, die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te respecteren. Ze vormt het algemene beleid van het kantoor op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle apparaten, platforms of andere online toepassingen van Trent Immo  die een verwijzing of koppeling naar deze privacyverklaring bevatten om gebruik te maken van onze dienstverlening.

TRENT IMMO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij

in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als gegevensverantwoordelijke is de vereniging van mede-eigenaars, via haar syndicus, de TRENT IMMO die als verwerker optreedt, verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de privacy verklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

              TRENT IMMO                                                                   syndicus@trentimmo.be
              Elisabethlaan 108                                                             contact@trentimmo.be
              2600 Berchem

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door TRENT IMMO verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 •  Wettelijke verplichting zoals de naleving van de wet op de gedwongen mede-eigendom van gebouwen en groepen van gebouwen (toepassing artikelen 577-2 Burgerlijk   Wetboek en volgende), onder meer om volgende redenen:

      -  Om de eigenaars en eventueel andere bewoners (niet eigenaars) de mogelijkheid te geven om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de VME:

      -  Om de eigenaars en bewoners (niet eigenaars) te informeren d.m.v. (dringende) nieuwsberichten via e-mail en/of via postzending.

      -  Om de eigenaars te kunnen uitnodigingen voor de (bijzondere) algemene vergaderingen.

      -  Om derden, bijvoorbeeld (niet limitatief) aannemers, leveranciers de mogelijkheid te geven om een afspraak te maken met eigenaars en/of bewoners (niet eigenaars).
      -  Om verkopende eigenaars, tussenpersonen, notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en andere bevoegde autoriteiten, toe te laten om hun wettelijke opdracht(en) uit

         te voeren.

      -  Om u bijkomende dienstverlening aan te bieden d.m.v. direct marketingacties (bijvoorbeeld het verzenden van publicitaire e-mails, nieuwsbrieven, enzovoort).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

 • Persoonlijke identiteitsgegevens van u als eigenaar, van uw familieleden, huurders, vruchtgebruikers, waaronder: naam, voornaam, adres, telefoon- en/of gsm-nummer, e-mail, bankrekeningnummer, kopie aankoopakte, gegevens andere gerechtigden, bijvoorbeeld in geval van een onverdeeld eigendomsrecht, de gegevens van de verplicht aan te wijzen lasthebber, enzovoort. We gebruiken de verzamelde gegevens enkel alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

      - het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

      - het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);

      - het uitvoeren van onze kerntaken, m.n. het behoud en het beheer van de gemeenschappelijke delen op administratief, financieel, (verzekerings)technisch en juridisch vlak.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt.
In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens te verstrekken. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft.

U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

TRENTT IMMO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit is maximaal 10 jaar na het laatste gebruik.

 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens TRENT IMMO van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren).

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 ​

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via onze functionaris voor gegevensbescherming. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Wijziging privacy statement

TRENT IMMO kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website of u via (elektronische) brief informeren.
Deze verklaring is laatst herzien op 15 mei 2018

bottom of page