top of page

Plichtenleer van de Vastgoed Beheer en Syndicus

ADMINISTRATIEF BEHEER

Algemene vergaderingen (conform BW art 577-8-§4 wet op de mede-eigendom)

 • Opmaak van de dagorde voor de jaarlijkse algemene vergadering

 • Opmaak van de aanwezigheidslijst

 • Binnen de gestelde termijnen versturen van de uitnodigingen samen met een model van volmacht en samen met de balans en de jaarrekeningen

 • Als secretaris alle beslisingen genomen tijdens de algemene vergadering notuleren

 • Uitvoeren of laten uitvoeren van de beslissingen van de algemene vergadering

 

Vergaderingen Raad van Mede-Eigendom

 • De syndicus is desgewenst aanwezig op de vergaderingen van de zgn. RVM

 • De syndicus zal van deze vergaderingen notulen opmaken

 

Vertegenwoordiging

 • De syndicus vertegenwoordigt de vereniging van mede-eigenaars, conform het BW art 577-8-§4-6, de basisakte en het reglement van mede-eigendom zowel in rechte als voor het beheer van alle gemeenschappelijke zaken

 • Het beheer van gemeenschappelijke zaken zal gebeuren volgens de normen van een goed huisvader en volgens de regels der kunst

 • De syndicus waakt over elke contractuele verbintenis tussen de vereniging en een aannemer. Tevens voert hij alle briefwisseling tussen de vereniging en derden of mede-eigenaars

FINANCIEEL BEHEER

De gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw brengen kosten mee. De hal moet verlicht, verwarmd en schoongemaakt worden. De lift, het dak en de dakgoten moeten onderhouden worden. De mede-eigenaars betalen voorschotten als voorziening voor periodieke uitgaven (elektriciteit, verwarming, onderhoud). Die voorschotten worden het werkkapitaal genoemd. Daarnaast betalen ze ook voorschotten voor niet-periodieke uitgaven (bv. voor de herstelling of vervanging van de lift, een nieuwe verwarmingsketel, gevelreiniging...). Dat is het reservekapitaal.

De Algemene Vergadering van de mede-eigenaars bepaalt de inleg voor het reservekapitaal in functie van de voorziene uitgaven. Als de lift binnen twee jaar moet vervangen worden, zal daarvoor nu al geld opzij gezet worden. Het reservekapitaal moet als een ‘goed huisvader’ worden beheerd. Hoe groter het appartementsgebouw, hoe meer kosten en lasten. Maar die worden ook tussen meer mede-eigenaars verdeeld.

Elke mede-eigenaar betaalt voorschotten in verhouding tot zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen, zoals dat ook is vastgesteld in de statuten van het gebouw. De kosten worden in principe verdeeld evenredig met de grote van het appartement. Deze verdeling kan gewijzigd worden, maar enkel als de algemene vergadering van mede-eigenaars daartoe met een eenparigheid van stemmen beslist.

De syndicus voert de volledige boekhouding van de vereniging en legt jaarlijks een gedetailleerde afrekening voor aan de mede-eigenaars. Hij zal op naam van de vereniging één of meerdere bankrekeningen openen.

TECHNISH BEHEER

Om u een optimaal wooncomfort en het behoud van uw patrimonium te garanderen staat de syndicus eveneens in voor het technisch beheer van het gebouw:

 • de doorlopend goede werking van de gemeenschappelijke mechanische en electrische installaties

 • het (laten) opmaken van lastenboeken ingeval belangrijke werken op til zijn

 • het opvragen van prijsbestekken met het oog op het vellen van een beslissing in een algemene vergadering

 • de meldingsplicht aan de vereniging van mede-eigenaars van specifieke wetten en reglementen waaraan de vereniging zich dient te houden (o.a. jaarlijkse reiniging vuilniskokers en aanpassing van de lift aan het ARAB, de brandblussers, ...)

 

Daartoe zal de syndicus overgaan tot het (laten) uitvoeren van een periodieke inspectieronde in het gebouw.

Hij zal periodiek alle elementen die een permanente dienst dienen te leveren evenals die toestellen die de veiligheid van de bewoners garanderen zorgvuldig nazien of laten nazien. Ingeval een mankement wordt vastgesteld zal hij direct overgaan tot herstel of zal hij het laten herstellen.

Niet dringende zaken worden behandeld conform de basisakte of op de dagorde van de eerstkomende algemene vergadering geplaatst.

bottom of page